Makat kanseri belirtileri ve çeşitleri

Makat kanserleri, makat kanalı ya da makat kenarı düzeyinde çıkan kötücül urlardır. Başlangıcını genellikle deriden almış yassı hücreli kan ser tipindeki bu kötücül urlar, ışına duyarlılıklarıyla nitelenirler.

31-12-2009 01:44

Haberler » Kanser ve Sağlık


Nispeten ender görülür (5 göden barsağı ampulü ya da göden barsağı-sigmamsı kalın barsak kanserine karşılık 1 makat kanseri) ve daha çok 40-60 yaşları arasındaki erkeklerde ortaya çıkarlar. Nedenleri bilinmez, ama iyicil yerel bozunlardan sonra oluştukları sanılır.
Tedavileri teşhisin konduğu evreye bağlıdır; bazen ışın tedavisi, bazen cerrahi tedavi uygulanır; hastalığın geleceği, öteki göden barsağı kanserlerininki gibidir.
TEŞHİS
Makat kanalı ya da makat kenarı kanserinin teşhisi bazen kolaydır; ama çok yanıltıcı başlangıç biçimleri de vardır.
Klinik belirtiler
En sık raslanan başlıca belirtiler, ağrı ve kanamalardır.
Ağrılar çoğunlukla son derece şiddetlidir; makat çatlaklarmdakilere benzerler; ama bazen daha hafif olabilirler: Makat-göden barsağı bölgesinde ağırlık duygusu; yalın makat kaşıntısı; v.b.
Bu ağrılara yalancı dışkılama isteği (hasta dışkılama isteği duyar, ama yalnızca az miktarda kanlı akıntı dışarı çıkar), göden barsağı içinde yabancı madde bulunması duygusu, buruntu ve sık sık dışarı çıkma isteği uyandıran barsak sancıları eklenebilir.
Kanamalar çoğunlukla, tuvalet kağıdını kirle ten birkaç kan damlası biçimindedir. Hastalığı akla getiren belirtilerden biri de, yalın barsak geçişi düzensizlikleri belirmesidir: Birbirini izleyen kabızlık ve ishal dönemleri.

Makat kenarı kanserlerinin klinik muayenesi
Makat kenarı kanserlerinin (en sık raslanan makat kanseri yerleşimidir) muayenesi çok kolaydır; çünkü ur daha ilk-bakışta görülür. Bozun 2 biçimde ortaya çıkar: Tomurcuklu bozun; yaralaşmalı bozun. Tomurcuklu urlar genellikle düzensiz, koyu kırmızı renklidirler. Biçimleri bir karnıbaharı andırır. Hacimleri, 1 sm’den birkaç santim çapma kadar değişebilir. Sert kıvamlı, sert tabanlı ve dokunulduğunda kolayca kanayan urlardır.
Yaralaşma tipik olarak, dibi kırmızı dolambaçlı bir krater biçimindedir. Bu yara çoğunlukla, makat deliğini daraltan sert bir halkayla sarılıdır.
Bu tipik ve kolay teşhis edilen bozunların tersine, çok daha yalın ve yanıltıcı bozunlar da görülebilir: Dipleri pembe, yalın bir düz sıyrık tipinde yaralar; iyileşmeyen makat çatlakları; yalm basur görünümü altında gelişen kanserler.
Belirtiler tablosu ne olursa olsun, göden barsağının parmakla muayene edilmesi gerekir. Göden barsağının parmakla muayenesinde, her şeyden önce makat kanalına doğru bir yayılma olup olmadığı araştırılır. Gözle muayenede akla gelmiş olan kanser teşhisi, biyopsiyle alman dokunun hücre incelemesiyle kanıtlanır. Biyopsi uygulanmadan hiç bir tedavi düşünülmemelidir.
Makat kanalı kanserlerinin klinik muayenesi
Makat kanalı kanserleri biraz değişiktir; çünkü gözle muayenede görülemezler. Teşhisleri için mutlaka göden barsağının parmakla muayenesi ve makat içine bakma muayenesi uygulamak gerekir. Göden barsağınm parmakla muayenesinde kolayca teşhis edilirler; çünkü büzücü kastan hemen sonra yerleşmişlerdir. Parmakla muayenede 3 tip bozun bulunabilir: Tomurcuklu bozunlar; yaralaşmış bozunlar; daraltıcı bozunlar. Makat içine bakma muayenesi (anüskopi), sert, dokununca kolayca kanamayan bozunları daha iyi ayırdetmeyi sağlar. Yerel muayeneyi, kasık lenf düğümü büyümeleri aranmasını amaçlayan bölgesel muayene izler; ;, lenf düğümleri büyümesi bulunması, kanserin makat kanalı çevresindeki lenf yollarına yayıldığını gösteren bir bulgudur.
Tamamlayıcı muayeneler
Bu muayenelerin amacı, urun genel duruma yansımasını değerlendirmek ve sürekli biçimde tekrarlayan kanamaların kansızlığa yolaçıp açmadığını araştırmaktır.
Baryumlu lavmanla film çekilerek, kalın bar-’ sakta ya da göden barsağınm yukarısında yerleşmiş başka bir ur bulunup bulunmadığı araştırılır. Ama bu muayenenin bazı güçlükleri vardır; çünkü büyük daralmalarda, lavmanın verileceği sondayı makattan sokmak oldukça güçleşir.
EVRİM
Erken teşhis ve tedavi edildiğinde, hastalığın geleceği elverişlidir.
Tedavi edilmez ya da teşhis geç konulursa, ihtilatlar ortaya çıkar. Ama bu kanserin özel bir evrimi vardır: Uzak bölgelere yayılmanın ender olması; ihtilatların yerel-bölgesel kalması.
Makat kenarı kanserleri
Makat kenarı kanserlerinde yayılma, komşu dokulara doğru olur. Bu yaygın ursal oluşumların enfeksiyon eklenmesi (dışkıların sürekli kirletmesi nedeniyle) ve açılma (bu bozunların yaralaşıcı özelliği nedeniyle) eğilimleri fazladır. Kanser, kadınlarda komşuluk yoluyla göden barsağı-dölyolu bölgesine kadar yayılır; gerek kadın, gerekse erkeklerde büyük apışarası urlarına yolaçar.
Makat kanalı kanserleri
Makat kanalı kanserleri daha derine doğru yayılırlar. Erkeklerde prostat yuvasına, kadınlarda dölyoluna kadar ulaşırlar. Arkaya yayılma her 2 cinste de aynıdır: Kuyruk sokumu kemiği-göden barsağı arası hücreli-yağlı dokuya yayılması vo urun kuyruk kemiğine ve kuyruk sokumu kemiğine ulaşması. O zaman, genel duruma yansıma çok değişik biçimlerde olur. Urun önemi ile genel durumun bozulması arasında sıkı bir paralellik yoktur. Bu arada kansızlık, septisemi tehlikesi (mikropların kan dolaşımına karışması) eğiliminde yerel enfeksiyon ve zayıflama, tedavi edilmemiş kanserlerin kaçınılmaz sonucudur. Bazen ciddi bir ih-tilat ortaya çıkabilir: Özellikle bol kanamalar ve barsak tıkanmaları. Urun neden olduğu darlık, makatı bütünüyle kapatıp, dışkının geçişini engelleyebilir.

AYIRICI TEŞHİS
Tipik biçimin teşhisi kolaydır. Daha önce gördüğümüz yanıltıcı biçimler dışında, teşhis sorunuyla karşılaşılmaz.
Biyopsi
Kesin bir teşhis için tek yöntem, biyopsi uygulamaktır. Kuşkulu her bozun karşısında mutlaka biyopsi (parça alma) yapılmalıdır. Parçanın laboratuvarda incelenmesi sonucunda, teşhis her zaman doğrulanır.
Bozunun yanlarından alman doku parçaları laboratuvar incelemesinde normal bulunabileceği için, ikinci bir parça alınarak denetleme yapma uygun olur. Yanıltıcı biçimlerde kanser teşhisi koymak gerçekten güçtür ve teşhisi doğrulamak için her yönteme başvurulmalıdır (bu biçimlerin geleceği genellikle daha iyidir).
TEDAVİ
Makat kanserlerinin tedavisi, gelişim evrelerine ve hücre tiplerine bağlıdır.
Adenokanser
Müküs salgılayan bezsi bir yapı gösteren ve makat bezlerinden çıkan bu kötücül ura çok ender raslanır; ışına duyarlı değildir. Tedavileri için, cerrahi girişim gereklidir. Karın-apışarası yoluyla çıkarma uygulanarak karnın sol yanma ya da sol böğür bölgesine kalıcı yapay makat yapılır.
Yassı hücreli kanser
Eskiden çok sık raslanan yassı hücreli kanserler, ışına duyarlıdırlar. Bu yüzden iki tedavi yöntemi öngörülebilir: Işın tedavisi; cerrahi tedavi.
Işın tedavisi

Işın tedavisinde 2 yöntem uygulanabilir: Radyoaktif kobalt tedavisi (ışın üretici bir. aygıt tarafından ışınlama); bozun düzeyine ışın yayan iğneler konulmasına dayanan radyum tedavisi.
Işın tedavisinin başlıca iki olumsuz yan etkisi vardır: Enfeksiyon; daralma. Daralma, röntgen ışınlarının yolaçtığı göden barsağı iltihabını izler. Bu olumsuz yan etkileri ortadan kaldırabilmek için, yalnızca ışın tedavisi süresince kullanılan geçici bir yapay makat yapmak öğütlenmektedir.
Cerrahi tedavi
Cerrahi tedavi, bu tipte de karın apışarası yolla çıkarmayla birlikte lenf düğümleri çıkarılmasına, (gerekliyse) dayanır. Bu girişim günümüzde başarıyla uygulanmaktadır. Ortalama 3 hafta hastanede yatma gerektirir; ihtilatları nispeten azdır.
Cerrahi tedavinin ve ışın tedavisinin birarada uygulanmasına da çok sık başvurulmaktadır.
Çok ilerlemiş biçimler
Hiç bir tedavinin uygulanmamış olduğu çok ilerlemiş biçimlerde çoğunlukla tek çözüm yolu. hastaya yapay makat yapmaktır. Dışkıların ur için sürekli bir tahriş kaynağı olmaması amacıyla karın çeperine böğür bölgesi düzeyinde yapılan bu yapay makat, dışkıların yolunu değiştirir. Aynı zamanda enfeksiyon eklenmesi ve kanama gibi ihtilatlar da, büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olur. Bu tedavi, kuşkusuz ivegen barsak tıkanması tehlikesini de gidermektedir.
lunmamasj» (kapalı makat ya da anal atrezi) adı altında toplanan bu oluşum bozuklukları, apışarası bölgesinde normal bir makat bulunmamasıyla nitelenirler.
O halde ilk sonuç, yeni doğmuş çocukta dışkı çıkarımının olanaksızlığıdır.
Bu oluşum bozukluklarının nedeni, embriyoda küçük leğenin iyi gelişmemesine bağlıdır; bu yüzden makat oluşum bozukluğunun yanısıra, çoğunlukla sidik-üreme organlarında ve kemik sisteminde de oluşum bozuklukları bulunur.
Sıklığı, 5000 doğumda 1 olarak değerlendirilmektedir.
Bu oluşum bozuklukları, her zaman hızla uygulanması gereken cerrahi tedavi gerektirirler.
Gelecekleri 2 öğeye bağlıdır.
— oluşum bozukluğunun yüksekliği (yani apış-arası derisiyle kör sonlanan göden barsağmm alt ucu arasındaki uzaklık);
— sidik üreme organlarında ve kemik sisteminde de oluşum bozukluklarının bulunup, bulunmaması.
ERKEK ÇOCUKLARDAKİ MAKAT – GÖDEN BARSAĞI OLUŞUM BOZUKLUKLARI
Klinik belirtiler çoğunlukla belirgindir. Yeni doğmuş çocuğun apışarasma daha ilk bakışta (her doğum sırasmda mutlaka uygulanması gereken bir davranıştır), makat deliğinin bulunmadığı ve yerinde hafif bir deri çöküntüsü olduğu saptanır. Bazen, birlikte olan başka bir oluşum bozukluğu da hemen ortaya çıkarılır: Yeni doğmuş çocuğun dışkısının kamıştan sidikle birlikte atılmasıyla beliren göden barsağı-sidik borusu ilişkisi (fistülü).
Tamamlayıcı muayenelerin başlıcası olan röntgen muayenesi, kapalı makata uyan deri ile alt ucu kapalı olan göden barsağı arasındaki uzaklığı saptamayı sağlar. Ayrıca bel omurları ve kuyruk sokumu kemiği bölgesinde, kemiklerle ilgili oluşum bozukluklarının araştırılmasına yardımcı olur.
Hastalığın evrimi hızla, öldürücü barsak tıkanmasına doğrudur.
KIZ ÇOCUKLARDAKİ MAKAT – GÖDEN BARSAĞI OLUŞUM BOZUKLUKLARI
Klinik belirtiler erkek çocuklardakilere göre daha az belirgindir; çünkü çoğunlukla tıkanma tam değildir, Apışarası düzeyde makat yerinde değildir; ama yeni doğmuş kız çocuğun dışkısının bir bölümünü dışarıya atabilmesine yeterli olan bir fistül
deliği vardır; bu delik apışarasmda, dölyolunda olabilir. Fistül, röntgen filmi çekmeye olanak sağlar. Mutlaka, başka oluşum bozuklukları da bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Kız çocuklarında acil tedavi zorunlu değildir; çünkü barsağm yeterli ölçüde boşaltılmasını delik sağladığı zaman, girişim 3-6 aya doğru uygulanabilir. Bu hastalarda bozunla birlikte sık raslanabilen sidik sistemi oluşum bozuklukları nedeniyle, damar içine karşıt madde verilerek böbrek ve sidik yollarının filmi alınmalıdır.
TEDAVİ
Tedavi her zaman ameliyata dayanır:Yeni doğmuş çocuklar üstünde ameliyatların uygulandığı bir merkezde yapılması gerekir. Bu merkezler dışında, barsak tıkanıklığını ortadan kaldırmak için genellikle yapay makat yapmakla yetinilir; iyileştirici tedavi daha sonra, çocuk özel donatımlı bir merkeze alınınca uygulanır. Uygun koşullarda hemen yapılan tedavi, sürekli bir apışarası makatı oluşturarak normal işlevlerin başlamasını sağlar.

saglikbilgilerim.com

Etiketler : Makat - kanseri - belirtileri - ve - çeşitleri -
İlginizi çekebilecek diğer haberler
Dr. Alp Sirman
Hicret Günhan | Herbalist
Prof. Dr. Ahmet Maranki | Stratejik Araştırmalar Uzmanı
Prof. Dr. Akın Yücel |  Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Prof. Dr. Coşkun Tecimer
Prof. Dr. Erdem Yeşilada
Prof. Dr. Erkan Topuz
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu
Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu | Varikosel Mikrocerrahisi
Selahattin Dönmez | Uzman Diyetisyen
Suna Dumankaya | Herbalist